Ön offline van

Auchan Korzó Márkanagykövet Kutatás 2022. Nyereményjáték Hivatalos Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezői

Az Auchan Korzó Márkanagykövet Kutatás 2022. Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; "Szervező1") és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; "Szervező2") (Szervező1 és Szervező2 együttesen: "Szervezők"). A Játékhoz a Nyereményt a Szervező1 biztosítja, míg a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező2 végzi. Szervezők a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint közös adatkezelők végzik a Játék jelen hivatalos játékszabályzata ("Játékszabályzat") és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") alapján.

A Játékban való részvétel a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervezők általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal ("Facebook profil") vagy Instagram profillal ("Instagram profil") rendelkező természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a Facebook vagy az Instagram, és a Microsoft által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők az alábbi adatait:

•    neve;
•    e-mail címe;
•    telefonszáma;
•    neme;
•    életkora;
•    megye neve, amelyben a lakóhelye található;
•    annak a településnek az irányítószáma, ahol a lakóhelye található;
•    „Ismered az Auchan Korzó márkát?” kérdésre adott válasza;
•    „Ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit?” kérdésre adott válasza;
•    „Ha ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit, akkor add meg, kik ők!” kérdésre adott válasza;
•    „Ha ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit, de nem jut eszedbe a nevük, akkor válaszd ki őket a lenti listából!” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire szimpatikus és hiteles számodra Lékai-Kiss Ramóna az Auchan Korzó márkanagyköveteként?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire szimpatikus és hiteles számodra Stohl András az Auchan Korzó márkanagyköveteként? „ kérdésre adott válasza;
•    „Találkoztál az elmúlt időszakban az Auchan Korzó kommunikációjával?” kérdésre adott válasza;
•    „Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, akkor válaszd ki az alábbi listából, mely platformokon találkoztál az Auchan Korzó kommunikációjával.” kérdésre adott válasza;
•    „Milyen gyakran szoktál az Auchan Korzón vásárolni?” kérdésre adott válasza;
•    „Melyik Auchan Korzót látogatod a leggyakrabban?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó üzletkínálatával?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó éttermeinek kínálatával?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó tisztaságával?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó közbiztonságával?” kérdésre adott válasza;
•    „Mennyire vagy összességében elégedett az Auchan Korzóval?” kérdésre adott válasza;
•    hozzájárulásának megadásának időpontja;
•    sorszáma;
•    user ID azonosítója;
•    nyertesség esetén fényképe

az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeljék, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Microsoft Forms-on beküldött válaszait, illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők,  illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2022. január 24. (hétfő) 10 óra 00 perctől 2022. február 7. (hétfő) 10 óra 00 percéig tart.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Auchan Korzó Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/korzoauchan/) vagy az Auchan Korzó Instagram csatornáját (https://www.instagram.com/auchankorzo/) majd ott a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat, hogy a Játékos a posztban szereplő linken található kérdőívet kitöltse és elküldje válaszait.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a kérdőív kitöltése mellett az adatainak megadása is szükséges.

A Szervezők sorsolás útján 1 db nyertest választanak ki.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil vagy Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vagy Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják.

5. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 db nyertes ("Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A Nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervezők a Microsoft Forms-on beküldött érvényes válaszokat beküldő Játékosok közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2022. február 7. (hétfő) 13:00.

A Szervezők a Nyertes kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 6.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

6. A Nyeremény

6.1. A Nyertes 1 darab 20.000,- Ft értékű Decathlon ajándékutalványt ("Nyeremény”) nyer.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervezők a változtatás jogát fenntartják. A Szervezők rögzítik, hogy felelősségük kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük.

A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.2. Nyeremény átvétele / kézbesítése

A Nyertes a Nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervezők a Nyertest a Nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítják a Nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezőkkel az info.hungary@nhood.com e-mail címen, a Nyertes kisorsolását követően 48 órán belül, majd a Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az info.hungary@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervezők részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervezők észlelik, hogy a Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervezők által.

Ha a Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet. A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

A Nyeremény átadásának részleteit a Nyertessel a Szervezők e-mailben egyeztetik.

A Nyertes személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át Nyereményét.

Amennyiben a Nyertes és a Szervezők a fentiektől eltérően, a Nyeremény futárszolgálat útján történő kézbesítésében állapodnak meg, akkor a Nyertes és a Szervezők e-mailben egyeztetik a kézbesítés részleteit és a Szervezők futárszolgálat útján kézbesítik a Nyereményt a Nyertes részére.

A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele/kézbesítése érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele/kézbesítése meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező1 vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező1 a Nyertes nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervezők, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervezők nem osztanak szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) osztanak ki, amennyi a Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervezők kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. A Nyertes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők publikálják a Nyertes nevét és fényképét tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, a Facebook-ot, az Instagram-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők kizárják a felelősségüket a Facebook, illetve az Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatják vagy visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve felfüggesszék vagy kizárják a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők rögzítik, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervezők indítják. A Facebook és a Microsoft semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője a Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook és nem a Microsoft részére, hanem a Szervezők részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info.hungary@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Mellékletek:
1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató

Budapest, 2022. január 21.

Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft.
Szervezők
 

1.sz.melléklet:
Az Auchan Korzó Márkanagykövet Kutatás 2022. Nyereményjáték Hivatalos Adatkezelési Tájékoztatója


A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43) és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint közös adatkezelő ("Adatkezelők") által szervezett Auchan Korzó Márkanagykövet Kutatás 2022. Nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

1. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

1.1. Az Adatkezelők az alábbi személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel:
•    név;
•    e-mail cím;
•    telefonszám;
•    hozzájárulás megadásának időpontja;
•    sorszám;
•    user ID azonosító;
•    nyertesség esetén fénykép.

1.2. Az Adatkezelők az alábbi adatokat anonimizálják és statisztikai célból kezelik:
•    nem;
•    életkor;
•    megye neve, amelyben a lakóhelye található;
•    annak a településnek az irányítószáma, ahol a lakóhelye található;
•    „Ismered az Auchan Korzó márkát?” kérdésre adott válasz;
•    „Ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit?” kérdésre adott válasz;
•    „Ha ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit, akkor add meg, kik ők!” kérdésre adott válasz;
•    „Ha ismered az Auchan Korzó márkanagyköveteit, de nem jut eszedbe a nevük, akkor válaszd ki őket a lenti listából!” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire szimpatikus és hiteles számodra Lékai-Kiss Ramóna az Auchan Korzó márkanagyköveteként?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire szimpatikus és hiteles számodra Stohl András az Auchan Korzó márkanagyköveteként? „ kérdésre adott válasz;
•    „Találkoztál az elmúlt időszakban az Auchan Korzó kommunikációjával?” kérdésre adott válasz;
•    „Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, akkor válaszd ki az alábbi listából, mely platformokon találkoztál az Auchan Korzó kommunikációjával.” kérdésre adott válasz;
•    „Milyen gyakran szoktál az Auchan Korzón vásárolni?” kérdésre adott válasz;
•    „Melyik Auchan Korzót látogatod a leggyakrabban?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó üzletkínálatával?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó éttermeinek kínálatával?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó tisztaságával?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire vagy elégedett az általad látogatott Auchan Korzó közbiztonságával?” kérdésre adott válasz;
•    „Mennyire vagy összességében elégedett az Auchan Korzóval?” kérdésre adott válasz;
•    hozzájárulás megadásának időpontja;
•    sorszám;
•    user ID azonosító.

1.3. Az Adatkezelők az alábbi adatokat az auchankorzo.hu weboldalhoz kapcsolódó hírlevélküldés céljából kezelik:
•    név;
•    e-mail cím;
•    telefonszám;
•    irányítószám; hozzájárulás megadásának időpontja;
•    sorszám;
•    user ID azonosító.

1.4. Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni. A Játékban részt vehet az a Játékos, aki a fenti személyes adatait megadja, azonban nem járul hozzá a személyes adatai hírlevélküldés céljából történő kezeléséhez.

2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők az 1.1. pontban meghatározott adatokat a Játék lebonyolítási időtartama alatt vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a kettő közül a korábbi időpontig kezelik.

Az Adatkezelők a 1.2. pontban meghatározott adatokat az Adatkezelők 2022. február 28. napján olyan módon anonimizálják, amelynek következtében az érintett többé nem azonosítható. Az érintett az anonimizálás napjáig tudja a hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők a 1.3. pontban meghatározott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig vagy az adatbázisból való törlésig, a kettő közül a korábbi időpontig kezelik.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook, Instagram, Microsoft Forms).

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az 1. pontban meghatározott adatokat érintő adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

A Játékos a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.

A Játékos az auchankorzo.hu weboldal felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatójának elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek az 1.3. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az aucankorzo.hu weboldal adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint kezeljék.
Az auchankorzo.hu weboldal felhasználási feltételei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.auchankorzo.hu/hu/felhasznalasi-feltetelek 
Az auchankorzo.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.auchankorzo.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato 

4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll az 1.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelők csak a Microsoft Forms-on beküldött válasz megjelenését tudják visszavonni, Játékos saját közösségi fiókjáért maga felel, a Google szerverek által tárolt adatokért Adatkezelők kizárják a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti és a Játékból kizárásra kerül.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Facebook, illetve az Instagram adatvédelmi szabályzatai, továbbá a Microsoft Forms tárhelyeken tárolt adatokért a Microsoft adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

6. Az Adatkezelők az adatokat EU-n kívüli országbeli harmadik fél részére nem továbbítják.

7. Az Adatkezelők az adatkezelés tekintetében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Microsoft Corporation
székhely: One Microsoft Way, 98052 -Redmond, WA, USA
tevékenység: tárhelyszolgáltatás

8. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre.

Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelőkkel szemben.

A NAIH elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;
telefonszám: +36 1 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu.

10. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2022. január 21.

Ceetrus Hungary Kft és NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelők