Ön offline van

Auchan Korzó Elégedettségi Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata

Auchan Korzó Elégedettségi Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata


1. A nyereményjáték szervezői

Auchan Korzó Karácsonyi TikTok Nyereményjáték ("Játék") szervezői a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; "Szervező1") és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; "Szervező2") (Szervező1 és Szervező2 együttesen: "Szervezők"). A Játékhoz a Nyereményt a Szervező1 biztosítja, míg a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező2 végzi. Szervezők a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint közös adatkezelők végzik a Játék jelen hivatalos játékszabályzata ("Játékszabályzat") és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") alapján.

A Játékban való részvétel a Játékszabályzatnak és az Adatkezelési Tájékoztatónak az automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervezők általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.


2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook, Instagram vagy TikTok profillal ("Social media profil") rendelkező, vagy az auchankorzo.hu weboldalra látogató és a kérdőív linkjét megnyitó természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.

A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a Facebook, Instagram TikTok vagy az auchankorzo.hu által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook, Instagram vagy TikTok oldalon ("Rajongói oldal") megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeljék, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), a teljesített feladatot illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.


3. A Játék időtartama:

A Játék 2023.június 5. (hétfő) 10 óra 00 perctől 2023. július 3 . (hétfő) 10 óra 00 percig tart.


4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Auchan Korzó Facebook, Instagram, TikTok csatornáját vagy az auchankorzo.hu weboldalt majd ott, tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat az, hogy a Játékos válaszoljon az alábbi 11 kérdésre:
 • El szoktál látogatni az Auchan Korzó weboldalára??
 • Elégedett vagy az Auchan Korzó weboldal arculatával*? formák, színek, képek stb. összetett rendszere
 • Mennyire találod informatívnak az weboldalt? 1- egyáltalán nem informatív, 10- nagyon informatív
 • Elégedett vagy a weboldal felépítésével? (felhasználóbarát) 1- elégedetlen vagyok 10 - nagyon elégedett vagyok
 • Milyen új tartalmakat látnál szívesen a weboldalon?
 • Mit gondolsz, szükséges az Auchan Korzó weboldalán a chatbotok alkalmazása? * Olyan szoftveralkalmazás, ami emberi erőforrás bevonása nélkül képes például ügyfelekkel történő kommunikációra
 • Jártál már valamelyik Auchan Korzón?
 • Ha jártál már valamelyik Auchan Korzón, akkor melyikben?
 • Kérlek add meg a nemed!
 • Melyik megyében élsz?
 • Kérlek add meg az életkorodat!


A Játékban való részvételhez  a Játékosnak mind a 11 (tizenegy) kérdésre kell válaszolnia.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a fentiekben leírtakat maradéktalanul teljesítenie kell és a kitöltött űrlap végén meg kell adnia az e-mail címét.

A válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.

A feladat teljesítést a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.

A Szervezők sorsolás útján 3 fő nyertest választanak ki.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook, Instagram vagy TikTok profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook, Instagram vagy TikTok profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják.


5. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 3 fő nyertes (a továbbiakban: "Nyertes” vagy Nyertesek") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A Nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervezők a feladatokat teljesítők közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2023.július 5. (szerda) 12:00

A Szervezők a Nyertes kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 6.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
6. A Nyeremény

6.1. A Nyertesek fejenként 2 db 5.000- Ft értékű Auchan Korzó Ajándékutalávnyt ("Nyeremény”) nyernek.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervezők a változtatás jogát fenntartják. A Szervezők rögzítik, hogy felelősségük kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük.

A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.2. Nyeremény kézbesítése

A Nyertes a Nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervezők a Nyerteseket a Nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítják a Nyerteseket, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezőkkel az dpencz@nhood.com e-mail címen, a Nyertesek kisorsolását követően 48 órán belül, majd az adott Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az dpencz@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervezők részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervezők észlelik, hogy a Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem kézbesíthető részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervezők által.

Ha a Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy valamelyik Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át Nyereményét.

A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertessel a Szervezők e-mailben egyeztetik. Szervezők a Nyereményt futárszolgálat útján kézbesítik a Nyertes részére.

A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


7. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező1 vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező1 a Nyertesek nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyerteseket terheli.


8. Vegyes rendelkezések

A Szervezők, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervezők nem osztanak szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) osztanak ki, amennyi a Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők publikálják a Nyertesek nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertesek Játékban teljesített feladatát a Szervezők publikálhassák vagy ismertethessék a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertesek felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervezők kérésére a Nyertesek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. A Nyertesekről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, a Facebook, Instagram, TikTok, auchankorzo.hu illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők kizárják a felelősségüket a Facebook, Instagram, TikTok rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatják vagy visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve felfüggesszék vagy kizárják a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több TikTok profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők rögzítik, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervezők indítják. A Facebook, Instagram vagy TikTok semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője a Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, Instagram vagy TikTok részére, hanem a Szervező2 részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az dpencz@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Mellékletek:
1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató


Budapest, 2023.június 2.


Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft.
Szervezők

1.sz.melléklet:
Az Auchan Korzó Elégedettségi Nyereményjáték Hivatalos Adatkezelési Tájékoztatója


A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43) és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint közös adatkezelő ("Adatkezelők") által szervezett Auchan Korzó Karácsonyi TikTok Nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.


1. A kezelt személyes adatok köre

A Játékban történő részvétel során a Játékos a következő személyes adatait bocsátja az Adatkezelők rendelkezésére:
 • TikTok profil név
 • TikTok profil kép
 • Facebook profil név
 • Facebook profil kép
 • Instagram profil név
 • Instagram profil kép
 • E-mail cím
 • Az alábbi 11 kérdésre adott válasz:
 • El szoktál látogatni az Auchan Korzó weboldalára??
 • Elégedett vagy az Auchan Korzó weboldal arculatával*? formák, színek, képek stb. összetett rendszere
 • Mennyire találod informatívnak az weboldalt? 1- egyáltalán nem informatív, 10- nagyon informatív
 • Elégedett vagy a weboldal felépítésével? (felhasználóbarát) 1- elégedetlen vagyok 10 - nagyon elégedett vagyok
 • Milyen új tartalmakat látnál szívesen a weboldalon?
 • Mit gondolsz, szükséges az Auchan Korzó weboldalán a chatbotok alkalmazása? * Olyan szoftveralkalmazás, ami emberi erőforrás bevonása nélkül képes például ügyfelekkel történő kommunikációra
 • Jártál már valamelyik Auchan Korzón?
 • Ha jártál már valamelyik Auchan Korzón, akkor melyikben?
 • Kérlek add meg a nemed!
 • Melyik megyében élsz?
 • Kérlek add meg az életkorodat!

A Nyerteseknek ezen felül a következő adatait is meg kell adnia:
 • Teljes név
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím

Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni.


2. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook, Instagram, TikTok).

Az Adatkezelők a Játékos egyes személyes adatait (a Játékban meghatározott 11 kérdésre a Játékos által adott válasz, születési dátum, település ahol a Játékos él, Játékos neme, Játékos életkora) anonimizálják és statisztikai célból kezelik


3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.


4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll az 1.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelők csak a komment megjelenését tudják visszavonni, a Játékos saját közösségi fiókjaikért maga felel, az Google szerverek által tárolt adatokért Adatkezelők kizárják a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


5. Adatbiztonság

Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a TikTok tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.


6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre.

Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelőkkel szemben.

A NAIH elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;
telefonszám: +36 1 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.;
honlap: www.naih.hu.


7. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


Budapest, 2023. június 2.Ceetrus Hungary Kft és NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelők