Ön offline van

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Ceetrus Hungary Kft. marketing kommunikációjával összefüggő adatkezelésről


A Ceetrus Hungary Kft. (a továbbiakban: "Adatkezelő") által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.


Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
név:                               Ceetrus Hungary Kft.
székhely:                       1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
központi e-mail cím:       jog@ceetrus.com
központi telefonszám:     +36 1 887 45 20
törvényes képviselő:       Pascal Steens ügyvezető


Kezelt személyes adatok köre:
  • név;
  • céges telefonszám;
  • céges e-mail cím.


Az adatkezelés célja:
A Ceetrus  marketing  témájú kommunikációja céljából, az érintett nevét és céges e-mail  címét kapcsolattartás céljából kezeli az Adatkezelő. A személyes adatkezelés célja a Felek között létrejött szerződéssel összefüggő marketing együttműködés. Így különösen a Felek közötti marketing tevékenységgel összefüggő hatékony kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  f) pontja szerinti az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
A marketing kapcsolattartás tekintetében a Ceetrus Hungary Kft. részére átadásra kerülő személyes adatokat a NHOOD Services Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.) mint a Ceetrus Hungary Kft.-vel közös adatkezelő gyűjti és tárolja.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.


A személyes adatok kezelésének időtartama:
A Felek a szerződés időtartamának lejártát követő 5 éven belül törli a kezelt személyes adatokat. Amennyiben a kapcsolattartók adatai a szerződéses jogviszonyból fakadóan számlán is feltüntetésre kerülnek, ez esetben azokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kerülnek meg-őrzésre.


Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.


Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!

Budapest, 2022

Ceetrus Hungary Kft.
Adatkezelő