Ön offline van

Adatkezelési tájékoztató - Édesszáj kampány

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) a Ceetrus Hungary Kft. (a továbbiakban: „Ceetrus”) és a NHOOD Services Hungary Kft. (a továbbiakban: „NHOOD”) mint közös adatkezelők (a továbbiakban: „Adatkezelők”) által megvalósított hírlevélküldési és direkt marketing tevékenységre vonatkozik. Az Adatkezelők magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a az Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben nyújtanak tájékoztatást.

Az Adatkezelők elkötelezettek az ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.


1.    Az Adatkezelők adatai

név:     Ceetrus Hungary Kft.
cégjegyzékszám:     01-09-342263
adószám:     13506135-2-43
székhely:     1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
e-mail:     jog@nhood.com 
telefonszám:     +36-1-887-4520

név:     NHOOD Services Hungary Kft.
cégjegyzékszám:     01-09-376444
adószám:     28842330-2-43
székhely:     1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
e-mail:    jog@nhood.com
honlap:    https://www.nhood.hu/hu 
telefonszám:    +36-1-887-4520


2.    Az adatkezelés szabályai

2.1.    Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelők különös tekintettel vették figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.


3.    Az adatkezelési alapelvek

3.1.    Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során betartják a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:
•    jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
•    célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
•    adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
•    pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
•    korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
•    integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
•    integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.


4.    A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelőkhöz az Érintettek személyes adatai adattovábbítás útján jutnak el. Az Adatkezelőkhöz történő adattovábbítást a http://www.edesszaj.hu/ weboldal üzemeltetője, a Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János utca 1/B. 2. lház. 2. em. 33., cégjegyzékszám: 01-09-307146, adószám: 25962587-2-41; a továbbiakban: Plenaris) teljesíti. Az adattovábbítás azt jelenti, hogy az Érintett személyes adatait a Plenaris gyűjti és átadja a NHOOD részére, amely mint a Ceetrus-szal közös adatkezelő – az Adatkezelők között létrejött közös adatkezelői megállapodásban foglaltak szerint - a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat gyűjti és tárolja, valamint az Érintettek részére hírlevelet küld. Az adatkezelés a NHOOD székhelyén, a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. emeleti irodájában, illetőleg informatikai hálózatán történik.

4.1.    Az Adatkezelők kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezelik, akik a http://www.edesszaj.hu/ weboldalon a Ceetrus és / vagy NHOOD részére történő adattovábbításhoz, a http://www.edesszaj.hu/ weboldalon rögzített feltételeknek megfelelően a hozzájárulásukat megadták. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nem feltétele a http://www.edesszaj.hu/ weboldalon elérhető nyereményjátékban való részvételnek.

4.2.    Az Adatkezelők az Érintettek alábbi személyes adatait kezelik:
•    név,
•    e-mail cím,
•    telefonszám,
•    születési év,
•    nem,
•    település,
•    user azonosító ID,
•    sorszám,
•    hozzájárulás időpontja.

4.3.    A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, amelyet az Érintett a http://www.edesszaj.hu/ weboldalon, a regisztráció során az adattovábbításhoz való hozzájárulás menüpontban, a Ceetrus és / vagy NHOOD neve melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg.


5.    A személyes adatok kezelésének célja

5.1.    Az Adatkezelők a személyes adatokat azzal a céllal kezelik, hogy hírlevelet és tájékoztatást küldhessenenk a Ceetrus saját és partnerei termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos akciókról, hírekről, programokról. Ennek keretében az Adatkezelők közvetlenül megkereshetik az Egyént a megadott elérhetőségein (e-mail cím, telefonszám) harmadik személy tevékenységének népszerűsítése, illetve terméke, szolgáltatása ismertségének növelése érdekében.


6.    Harmadik személyek adatokhoz való hozzáférése, adatkezelése

6.1.    Amennyiben a megkeresés alapján az Érintett nem köt szerződést vagy más módon nem adja hozzájárulását, személyes adatait az Adatkezelők nem adják át, teszik hozzáférhetővé harmadik személyek részére.


7.    Adatbiztonság
7.1.    Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


8.    Az Adatkezelés időtartama

8.1.    Az Adatkezelők a személyes adatokat hírlevél küldése céljából addig kezelik, amíg az Érintett az adatkezelés megszüntetését és a személyes adatok törlését nem kéri.


9.    Adatfeldolgozás

9.1.    Az Adatkezelők az adatkezelés céljának megvalósulásához adatfeldolgozókat vesznek igénybe. Az adatfeldolgozó adatai:

név:     Plenaris Services Kft.
cégjegyzékszám:     01-09-307146
adószám:     25962587-2-41
székhely:     1021 Budapest, Ötvös János utca 1/B. 2. lház. 2. em. 33.
tevékenység:    adatgyűjtés

9.2.    Az adatfeldolgozó az Érintett 3.3. pontban meghatározott személyes adatait kezeli.


10.    Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1.    Az Adatkezelők tájékoztatják az Érintettet, hogy a GDPR alapján, az Érintett személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
•    kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
•    kérheti személyes adatainak helyesbítését,
•    kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőknek már nincs rá szüksége,
•    kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
•    élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

10.2.    Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az Érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

10.3.    Az Érintett kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be bármelyik Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben az Érintett szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően bármelyik Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt a megkeresett Adatkezelő munkatársa rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt az Adatkezelők maximum további két hónappal hosszabbíthatják meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatják az Érintettet.


10.    Jogorvoslati lehetőség

10.1.    Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

név:     Ceetrus Hungary Kft.
cégjegyzékszám:     01-09-342263
adószám:     13506135-2-43
székhely:     1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
e-mail:     jog@nhood.com 
telefonszám:     +36-1-887-4520

név:     NHOOD Services Hungary Kft.
cégjegyzékszám:     01-09-376444
adószám:     28842330-2-43
székhely:     1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
e-mail:    jog@nhood.com
telefonszám:    +36-1-887-4520

10.2.    Amennyiben az Adatkezelők nem intézkednek az Érintett 9. pontban foglaltakkal kapcsolatos kérelmére vagy az Érintett az Adatkezelők intézkedését nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Az Adatkezelők adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

10.3.    Az Adatkezelők felhívják az Érintett a figyelmét, hogy a NAIH gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a NAIH, amennyiben előbb az adatkezelő(k)höz fordult, de az adatkezelő(k) nem intézkedett a kérelmére vagy az Érintett az adatkezelő(k) intézkedését nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot!

10.4.    A NAIH elérhetősége az Érintett részére:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: + 36 (1) 391-1400
fax: + 36 (1) 391-1410


11.    Fogalom meghatározások

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (pl. e-mail cím, név, telefonszám, életkor, nem, stb.);

Érintett
Az adatkezeléssel érintett személy, az, akinek az adatait az adatkezelő kezeli;

Hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik személy
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.